کون دادن مردها,+کون کردن+پسرهای کون لیس ,کیر کس کون ساک ,کون کردن پسر یا مرد.gay

 همجنس بازی

به آمیزش جنسی مقعدی کون گاییدن  میان مردان اشاره دارد. قومی که لوط پیامبر آنان بود و در سدوم زندگی می‌کردند به این عمل شهرت داشتند.

 این عمل در برخی کشورها جرم است.

مرکز دانلود کلیپ سکسی ایرانی و عکس سکسی دختران ایرانی عربی واسیای و غربی و دختران بلوند بهترین سایت مجانی و اسان سکسی فارسی زبان میباشد موفق باشيد سياوشhttp://iranpress3gp.blogspot.com

کلیپ سکسی همجنس بازی از مردهای کونی به درخواست یکی از بازدید کننده ها میذارم  

 عجب ساكي ميزنه وکون میده تا  گاییدن


 


کون دادن مردها
پسرهای کون لیس,
کیر کس کون ساک
سلام دوستان
من خاطرات سكسی زیادی دارم ك مایلم اوناروبراتون بذارم
امیدوارم خوشتون بیاد
من فارفانم(اسم مستعار)
ازبچگی باپسرعمم رابطه خاصی داشتیم وخیلی بهم نزدیك بودیم.وهردوكاملابه كردن همدیگه فك میكردیم وبارهابامالوندن بدنمون به همدیگه این موضوع به هردوثابت شده بود
تااینكه یه روزكه همه سرگرم عروسی بودن خونه ماخالی شد وبعدازكلی كلنجاربه خودم بهش گفتم بیاهمدیگروبكنیم.البته من دوسداشتم اونوبكنم ولی برااینكه نه نیاره پیشنهادسكس دوطرفه رودادم
اولش فك كردشوخی میكنم اماوقتی شلوارموكشیدم پایین ودرازكشیدم واماده اومدنش شدم بی هیچ حرفی اومدودرازكشیدروم
كیربزرگی داشت وكاملا شیراكونموباهاش پركرد ولی من فكركردنش بودم ونه دادن بهش
هردوناشی بودیم وهمینطوربی حركت موندیم بعدازچنددقیقه گفتم حالانوبت منه ودرازكشیدم روش كون صاف وسفیدوالبته بزرگی داشت كیرم لای كونش بودومن داشتم لذت نسبی میبردم
خلاصه اون روزكلی روهم خوابیدیم واین شروع رابطه سكسی مابود
اینرابطه تا2سال به همین صورت موندومابه گذاشتن لای پای همدیگه اكتفامیكردیم
البته كم كم علاقه اون به زیر بودن بیشترشده بودومن بیشتركیرم لای كونش بود
تااینكه یه روزبه درخواست عمم رفتم خونشون تاتوكارای خونه تكونی كمك كنم
البته چه كمكی بیشترباپسرعمم سرگرم بودیم.تااینكه شب شدومن پسرعمم رفتیم بیرون بعدازاینكه یه دوری زدیم برگشتیم خونه
دیروقت بودوهمه خواب بودن وجای ماتواتاق پهن شده بودمن خسته بودم واصابه سكس فكرنمیكردم
بعدازعوض كردن لباسارفتیم توجامون ومن سعی كردم بخوابم وشایدخابم بردی بودكه متوجه تكونای بیش ازحدپسرعمم شدم ولی گذاشتم به حساب بدخوابی وبازم چشمام بستم
امابعدازچنددقیقه حس كردم زیادی بهم نزدیك شده وتقریبا اومده توجای من مخصوصاكونش ك دیگه داشت میرسیدبه كیرم دیگه فهمیدم قصدسكس داره وخواب ازسرم پرید ولی هیچ حركتی نكردم وهمونجوری موندم باچشمای نیمه باز
اون به كارش ادامهن دادتااومدتوی بغلم من دستم زیرسرش بودودست دیگم روبازوش وكیرم كه حسابی راست شده بودرویكی ازكپلای كونش ولی بی حركت بودم دوسداشتم خودش پیش بره تااینكه دستش اوردوكیرم لمس كردوگذاشتش وسط دوتاكپلش
حالت لذت بخشی بودومن دیگه دست بكارشدم ودستم بردم زیرشلوارش ك خیلی هم نازك بودوكونش لمس كردم وهمزمان باپایین رفتن دستم شلواروشرتش پایین كشیده شدالبته باكمك خودش وكونش دراختیارمن قرارگرفت،اونم بیكارنموندوكیرم روتودستش گرفت من سرگرم نوازش كونش واون مالیدن كیرم بود
دستام بردم بالاتروسینشولمس كردم خیلی گوشتی بودواونم حسابی بااین كارم حال كردچون دستش دوركیرم سفت شد
البته بگم هردوی ماتااون لحظه حتی فیلم سوپرم ندیده بودیم وتنهاتجربه مالاپاگذاشتنای ناشیانمون بودوشنیده ها ازدوستامون
خلاصه یكمی بلندشدم وخودمورسوندم به صورتش وشروع كردم به بوسیدن وبازتاب داغی نفسم ازصورتش خودموشهوتی ترمیكرد اون دیگه دستشوازروكیرم برداشت وكیرمن توشیاركونش تنهاگذاشت وكم كم كیرمن توكون نرمش به حركت دراومدومن خودبه خودزبونم به صورتش مالیده شد وازصدای اهش فهمیدم این موضوع براش خوشایند بئده وادامش دادم تابه لباش رسیدم شروع ركردم به لیسیدنشون وحركت زبونم تازیرگلوش رفت
توهمین حال دست دیگم یكی ازسینه هاشوچنگ زده بودودست دیگم زیرسرش بود
دستم ازروسینش برداشتم وكیرم گرفتم وسعی كردم اونوتوسوراخش فروكنم ولی موفق نمیشدم البته كیرم روسوراخش قرارمیگرفت صدای اخشم بلندمیشداماتونمیرفت تااینكه خودش روشكم خوابیدواروم گفت یكم تف به كیرت بزن اینكاروكردم وخوابیدم روش امابازكیرم تونمیرفت پس یكمم به سواراخ كونش تف مالیدم ودوباره كیرم فشاردادم این بارسركیرم رفت توكونش ولی هرچی سعی كردم بقیش نرفت بااین حال اون بدجوری نفساش تندشده بودومحكم متكاروچنگ میزدكیرم دراوردم وبایه تف گنده رودستم این بارربیشترخیسش كردم وبازم فشارش دادم واین بارسركیرم كامل فرورفت ولی كونش به قدری تنگ بودكه كیرم تامیشدولی فرونمیرفت ولی من متوقف نشدم وانقدادامه دادم كه خایه هام بابدنش برخوردكردحس كردم اگه بخوام تكون بخورم كیرم درمیادپس بی حركت روش درازكشیدم واین باعث شدكیرم بیشترفروبره وصدای اه اون بلندتربشه
تااینجارسیده بودم وچشمای بسته پسرعمم ودندوناش كه لباشومیخوردمنوشهوتی ترمیكردولی نمیدونستم بایدچیكاركنم دراثرخستگی بدنم یكم خودمتكوندادم ویه لحظه احساس لذت عجیبی ازكیرم شروشدوبه همه بدم پخش شدازخوشم اومدوتكونام وادامه دادم تاكم كم به جلوعقب كردن بدل شد البته بخاطرتنگی كونش این رفت وامدبه سختی صصورت میگرفت اماهربارك كیرم به انتهامیرسی اون كونش وفشارمیدادواینكارش حسابی كیرم فشرده كرده بودعقب جلوكردناچنددقیقه ای ادامه داشت تااینكه احساس كردم نمیتونم جلوخودموبگیرم وحركاتم خودبه خوددارن سریع میشن دستاموچنگ زدم به سینه هاش ولاله گوششوگرفتم تودهنم اینم بگم تمام این حركات غریضی بودومن اصلامتوجه نبودم دارم چیكارمیكنم پسرعمم كون تنگشوبیشترفشارمیدادوخودشم داشت عقب وجلومیشدناگهان حس كردم بدنم اتیش گرفت یه چیزی ازكیرم خارج شد
فك كردم جیش كردم ولی انقدغرق بودم كه هیچكاری نمیتونستم بكنم یدفه بایه تكون به خودم اومدم اون خوشوتكون دادوكیرم ازكونش خارج شد بی اختیارگرفتمش تودستم وشروع كردم به مالیدنش وكاملاخالی شدم روكونش افتادم روش
بعدازچندلحظه ارومگفت بلندشوبه خودم گفتم ای داد بااین بی حالی حالابایدبهش كون بدم
اونم باكیری كه اون داشت كلی ازكیرمن بزرگتربود
ولی وقتی برگشتم وكونم بهش كردم واماده شدم ك كیرش باكونم تماس پیداكنه اون منوبغل كردوكیرشل شدشوگذاشت لای كونم حس خوبی داشت سفت بهم چسبیدوكیرم گرفت تودستش وشروع كردبه مالیدنش ودرعین حال بوسیدن صورتم وهمینطوردرگوشم زمزمه میكرد
خوشت اومد؟حال كردی؟بیادوباره كیرتوبذارتوكونم؟تعجب كردم ینی نمیخوادمنوبكنه
بله حدسم درست بود،بااین حال حضوركیرنرموداغش لای كونم لذت بخش بود ولی دیگه نایی برای ادامه نداشتم وهمونطورخوابم برد
فرستنده یک کون

کون کردن

, لب, لزبین, مرد, کون, کون کردن, کون سفید, کوس, کیر, کردن توی کس, کس, گی, آموزش سکس, آب کیر, ایران سکس, بوس
 کون دادن مردها,
کردن کونی پسر کونی +کس سکسی | عکس دختر | کس | سکس | کیر کلفت | کس | کون | عکس دختر ایرانی| ... کیر کس کون کیر کلفت داستانgayr

۱۲ نظر:

 1. احسان۱۲:۲۲

  ساعت حدود 9 صبح بود كه به كامران زنگ زدم و نیم ساعت بعع خونه ما بود كیرش بد نیست ولی خیلی هم كلفت نیست . تازه تمام موهای كونمو تمیز كرده بودم و كاملا اماده دادن بودم . بعد كمی ساك زدن به پشت خوابیدم و كامران با كیرش كمی دم سوراخم مالید و كم كم توش كرد اولش كمی درد داشتم ولی خیلی باحال بود و بعد از 10 دقیقه كردن كاملا سوراخ كونم باز شده بود و كامران هم حسابی میكرد مثل تو فیلما سوراخ كونم باز مونده بود و من از این حالت خیلی خوشم میومد . كم كم آب كامران اومد و همشو ریخت تو كونم . واقعا حال اومده بودم .
  كامران كه رفت بازم هوس كیر داشتم به سعید زنگ زدم برای اولین بار بود كه قرار بود منو بكنه و اندازه ی كیرشو نمیدونستم و سعید كه امد سریع شلوارشو درآوردم . عجب كیری بود كلفت !
  براش كلی ساك زدم به حالت سگی شدم و اونم كیرشو گذاشت دم سوراخم و با یه تكون كرد توش.
  خیلی سرمست كیر بودم و با موبایل از دادنم فیلم گرفت . (تو یكی از تاپیك ها هست)حسابی منو میكرد و منم براش از زنم و هیكلش میگفتم تا حسابی حشری بشه ! خلاصه بعد 10-15 دقیقه ابشو ریخت روی كونم و خیلی حال كردم ازش خواستم كه یه بار دیگه بكنه ولی دیگه نتونست و باید میرفت .
  ساعت 1 عصر بود كه بازم هوس كردم . یه تلفن داشتم كه تو یكی از چت روما آشنا شده بودیم
  فوری زنگ زدم و اونم اومد كیرش به كلفتی سعید نبود ولی خوب بد هم نبود.
  براش خیلی ساك زدم همه جور . خیلی حشری شده بود و منم كه آماده خوردن كیر.
  بعدش منو دمر كرد و با كمی فشار كیرشو تا ته كرد توش .
  حسابی حشری بود و خیلی تند می كرد طوری كه خیس عرق شده بود . چونن قد و هیكلش بزرگتر از من بود - منو تو دستاش فشار می داد و میكرد تا آبش اومد و همشو ریخت تو كونم .

  پاسخحذف
 2. Anonymous۲:۲۳

  Sex with fleshlightThe actual Artificial Hymen Kit is exactly what it appears like: Covered throughout silver
  deals and situated inside a mattress of white satin in a small minority of more liberal jurisdictions.

  I requested her to forgive her 'little donkey boy'.

  Here is my weblog :: male sex toys

  پاسخحذف
 3. Anonymous۱۸:۱۰

  Those made from egg yolk or pasteurized, homogenized milk are two of
  the fleshlight Girls difference for yourself.
  It is not unlike that of the staff and guests at
  the entire hotel I chose to stay at Bakshibazar.
  The reasoning behind the lemgth in the coatrack wound
  up being to permit wet jackets to relaxation in the wooden slats, instead of relying on daily observations.

  پاسخحذف
 4. hosein gay۱۴:۱۸

  سلام
  حسین هستم 20 سالمه از شیراز
  میخوام ماجرای یکی کون دادنامو با پسرخاله هام بگم تا حالا ننوشتم نمیدونم خوب بتونم بنویسم یا نه ولی شروع میکنم
  2 تا پسرخاله دارم اسم یکیش احمد یکیش حسین
  یه روز احمد بهم زنگ زد گفت که کسی خونمون نیست بیا دور هم باشیم منم گفتم باشه غروب بود کم کم رفتم خونشون دیدم حسین هم اونجاس بعد از خوردن شام و کمی قیلون کشیدن شب شد ساعت 11 بود...
  جاهامون رو انداختیم که بخوابیم،جای منو انداختن وسط من لباسامو جز شرتم در آوردم رفتیم که بخوابیم
  قبلا با حسین سکس کرده بودم اما با احمد فقط یه کم همدیگرو مالونده بودیم، ما تو رخت خواب بودیم چون من لخت بودم از همشون شهوتی تر بودم یه نگاه انداختم به حسین دیدم خواب رفته منم سریع رفتم زیر پتوی احمد
  کونمو کردم طرف احمد توجهی بهم نداشت رفتم عقب تر کونمو چسبوندم بهش یه نگاه بهم کرد روشو کرد طرفم ولی کاری نکرد چند بارم به بهونه مختلف دستمو زدم به کیرش دیدم کاری نمیکنه دلو زدم به دریا کونمو زدم به کیرش یه خورده تکون خوردم دیدم کیرش داره شق میشه یه خورده کونمو بالا پاین کردم که کامل شق شد واااااای چه کیری داشت تا دیدم شق شده سریع کیرشو با دست گرفتم و یه کم باهاش بازی کردم زیاد کلفت نبود ولی خوب بود دیدم شلوارشو کشید پاین تا بهتر بتونم بازی کنم بعد از یه کم بازی کردن با کیرش دستمو خیس کردم زدم به سوراخم بعدش کیرشو گرفتم یه کم مالوندم به کونم بعد گذاشتمش لای کونم کیر داغی داشت یه کم با سر کیرش با سراخم بازی کردبعدش کم کم با فشار هل داد که سرشو تو کونم حس کردم خیلی حال داد کونم بیشتر دادم عقب که کل کیرشو بکنه تو کونم اونم با یه دست کمرمو گرفت هل داد تا آخر کیرشو تو کونم یعد از چن دقیقه تلمبه زدن یواش گفت داره آبم میاد منم چون دیدم حسین خوابه برگشتم و کل آبشو خوردم و از زیر پتوی احمد امدم بیرون رفتم زیر پتو خودم... یه چن دقیقه گذشت دیدم حسین برگشت طرف من و دستشو آورد با کیرم بازی کنه منم چون هنوز شهوتی بودم گذاشتم یه با کیرم بازی کنه منم دستمو بردم سمت کیرش یه کم باهاش بازی کردم کیر حسین خیلی کلفت بود... بعد کونمو کردم طرف حسین اونم کیر داغشو در آورد و گذاشت لای کونم یه کم خیس بود خودشم یه کم تف زد بهش کیرش خیلی کلفت بود وااااااای داشتم جر میخوردم وقتی داشت منو میکرد با دستشم بدنمو میمالوند که خیلی بهم حال میداد... بعد از کلی تلمبه زدن کیرشو در آورد سوارخمو لمس کردم دیدم شده مثل زنای جنده ها دوباره کیرشو کرد تو کونم کرد و کرد و کرد تا دیدم توی کونم داغ شد و داره میسوزه فهمیدم که آره آبشو ریخته تو کونم بعد چن ثانیه کیرشو تو کونم نگه داشت و درش آوردخیلی بهم حال داد.
  جالب اینجا بود که هیچ کدومشون نفهمیدن که اون یکیم منو کرده بعد از کردنم سوراخم تنگ میشه ...!!!
  نظرتون رو حتما برام بفرستین اگه خوب بود بازم بنویسم...
  k.hosein00

  پاسخحذف
 5. arash۳:۱۷

  eival hosein kir kheili mikhai?

  پاسخحذف
 6. arash۳:۱۸

  eival hosein kir kheili mikhai?

  پاسخحذف
 7. arash۳:۱۸

  eival hosein kir kheili mikhai?

  پاسخحذف
 8. arash۳:۱۸

  eival hosein kir kheili mikhai?

  پاسخحذف
 9. Anonymous۶:۱۲

  حسین خوب حال میدی کیر من هم شق شد بقیه ...

  پاسخحذف
 10. hosein gay۵:۴۱

  مرسی از همتون بچه ها
  ÷س بازم براتون مینویسم
  قربون خودتون و کیراتون که شقش کردم...

  پاسخحذف
 11. Anonymous۱۶:۳۶

  The iPad can be a problem, though, how sexcam it originated and how it has evolved.

  پاسخحذف
 12. امیر هستم از تهران همه ی داستان از 12 سالگیم شروع شد تو مدرسه بودیم احساس میکردم کسی داره کیر منو میمالونه بعد فهمیدم بغل دستی سکسی مون بود من هم دست زدم به کیرش کیرش خیلی کوچولو بود اون یک نفر نبود چند نفر بودن اون ها به کیر اینا میگفتن فوتبال من و اون پسره وقته زنگ تفریح ما تو دستشویی هم دیگرو میکردیم بعد داشتیم میرفتیم خونه مون که دیدیم راهش بامن یکیه من هر وقت بابام و مامانم میرفتن بیرون من به اون زنگ میزدم هم دیگرو میکردیم اول نوبت اون بود من دمر شدم اون کیر کوچیکشو میکرد تو کونم تا وقتی آبش بریزه من داشتم حال میکردم بعد نوبت من بود که کیر بزرگ بود وقتی فرو میکردم تو کونش درد میکرد بعد از 8 سال یه خونه کوچیک خریدم و من هر روز دوستمو دعوت میکردم هم دیگرو بکنیم شب بود من خوابیدم دوستم هم بود ساعت 3 شب خوابم نمی برد رفتم پیشش من هی سعی میکردم شلوار رو در بیارم بعد از اینکه در اوردم هم دیگرو تا 12 ظهر کردیم پایان عجیب بود نه؟؟؟
  اگه از این خبر های بالا رو دارین ترو خدا بفرستین این ایملیم
  amirahan82@gmail.com

  پاسخحذف

دوستان از گذاشتن شماره تلفن خوداری کنید!