آب منی

_venus نوشته است: آیا ریختن منی مرد در داخل مقعد زن موجب حاملگی می شود ؟
اگر هنگام ریختن منی در مقعد به علت فشار آب منی به بیرون و اطراف واژن و واژن زن بپاشد آیا احتمال حاماگی برای دختر باکره وجود دارد یا خیر ؟
آیا ریختن آب منی در مقعد و آمیزش مقعدی احتمال حاملگی یا مشکل خاصی برای طرفین ( با توجه به نداشتن بیماری های خاص و عفونت ها ) دارد یا خیر ؟
با سپاس

 خير ريختن مني در داخل مقعد موجب حاملگي نميشود و در صورتي رختن مني موجب حاملگي ميشود كه اسپرم ها بتوانند از ديواره پرده بكارت عبور كرده و خود را به تخمك ها برسانند  ( در صورتي كه نزديكي در زمان تخمك گذاري بوده باشد)
 ولی ریختن منی در باسن در صورت بیمار بودن اون آقا احتمال بروز عفونت و بیماری های جنسی مثل هپاتیت و ایدز رو بوجود میاره
و بسیار دقت کنید هنگام خروج آلت از مقعد که معمولا توام با خروج مقداری منی از مقعد هم می باشد ، به هیچ عنوان اجازه ندید جریان منی به سمت واژن سرازیر شود چون در اینصورت علاوه بر احتمال بارداری احتمال بروز عفونت های واژنی نیز زیاد خواهد بود .

عکس باز سوراخ کون از نزدیک

عکس  باز سوراخ کون از نزدیک
الهام یه کون گونده ونرم وخوشگل وسینه های درشت ونرم و همیشه شق داره من همیشه تو کف خوردن سینه هاش بودم نمی دونید چه کونی داره من چند بار اتفاقی که اون نفهمه دست به کونش زدم!اون شب موقع خواب شد و ازشانس من جای الهام رو پیش من انداختند همه خوابیدند یه نیم ساعتی گذشت من کم کم خودمو نزدیک الهام کردم الهام یه استرژسفید تنگ تنگ پوشیده بود که کونش رو بیشتر نمایان میکرد کونش ادمو دیونه میکردکونش یه دایره گونده بود با لمبر های گونده وگوشتیمن کم کم پامو به پاهای گوشتی الهامرسوندم یواش دستمو گذاشتم رو کونش وای وای چه کونی خیلی کونش نرم بود خیلی هم گونده حدود70/80 سانت عرض کونش بودچند دقیقه کونشو مالیدم چه کونه نرمی داشت من هم اب حشریتم همین جور می اومد دستم رو ازپشت لای پاهای الهام کردم یواش دستمو کردم توی شلوارش چه کونی کونش نرم وداغ بود مو هم نداشت یواش انگشتمو به سوراخ کونش رسوندم یه ذره با سوراخش بازی کردم بعد انگشتم رو بیرون کشیدم وبا تف خیسش کردم باز انگشتمو کردم تو شلوارش دم سوراخ کونش انگشت خیسم رو یواش کردم تو سوراخش هی انگشتم رو میکردم تو و می کشیدم بیرون یه پنج دقیقه ای این کاروانجام دادم بعد دیدم سوراخ کونش داره بازتر وبازتر میشه وخیس تر فهمیدم که الهام بیداره و داره لذت می بره من هم که اینو فهمیدم بیشتر با سوراخ کونش بازی کردم تا بیشتر لذت ببره سوراخ کونش دیگه گشاد شده بود دستمو از شلوارش بیرون کشیدم وشلوارشو تا زانوهاش پایین کشیدمو دستموبردم طرف سینه هاش همین که دستمو نزدیک سینه هاش کردم دیدم الهام که یه تاب سبز کم رنگ پوشیده بوداز بغل یکی از سینه هاشو انداخته بود بیرون داشتم دیونه می شدماروم دستمو گذاشتم روسینه اش وای این اولین سینه ای بود که می خوردم سرم رو نزدیک سینه اش کردم وسینه اش رو وارد دهنم کردمش همین که اولین مک رو از سینه اش زدم الهام یه نفس عمیق کشید فهمیدم که نهایت لذت رو می بره خوردن رو ادامه دادم حدود نیم ساعت پستوناشو می خوردم همزمان که پستوناشو میخوردم انگشتمو از عقب می کردم تو سوراخ کونش. سوراخ کونش خیس خیس بود کیرم شق شق شده بود داشتم ازشق درد می مردم دست الهام رو از زیر پتو در اوردم و کیرمو گذاشتم تو دستش وخوردن پستوناش ادامه دادم همین طور که می خوردم دستموکردم توشورتش از پشت لپای گونده و نرم کونشو می چلوندم وانگشتمو می کردم تو سوراخ کونش.انگشتم رو خیس کردم ولبهای کسش رو مالیدم می دونستم که الهام از لذت داره می میره .در همین ان احساس کردم الهام کیرمو داره میماله من هم بیشتر کسشو می مالیدم یهو دیدم که الهامکه سرش روبروم بود سرشو برد تو پتو پایین.
پاهاشو باز کردم خواستم شورتش بکشم پایین که نگذاشت من از رو شورتش کسشو لیس میزدم بعد وقتی که خواستم دوباره شورتشو بکشم پایین ممانعتی نکرد.زبونم روگذاشتم رو کسش و شروع کردم به خوردن . من که خم شده بودم وکس الهامو می خوردم دیدم که الهام سرشو به طرف کیرم اورد وشورتمو کشید پایین وکیر کاملا کلفت وگوشتی منو کرد تو دهنش وشروع کرد به خوردن. وای خیلی بهم حال می داد الهام خیلی ناجور کیرمو می خورد کیرمو تاته می کرد توی دهنش وهی مک میزد من هم با زبونم افتاده بودم به جون کسشهم کوسشو میخوردم هم با زبون کونشو می لیسیدم وقتی کوسشو می خوردم انگشتمو می کردم تو سوراخ کونش عقب جلو. بعد از خوردن باز رفتم سراغ خوردن سینه هاش.در همین حال دیدم الهام برگشت وپشتشو به من کرد فهمیدم چی می خواست؟ کیر.خودمو به لمبر های گوشتی کونش نزدیک کردم و با دست باهاشون ور رفتم .هر چقدر از کون الهام بگم کم گفتم وای کون گوشتی.با دستم کون الهامو باز کردم دستمو با توف حسابی خیس کردم ومالیدم به سوراخ کون الهام. کونش رو حسابی توفی کردم وکیرم رو هم همینطور.کیرم که نهایت شق بود گذاشتم لای پاهای الهام چندین بار عقب جلو کردم وای چه حالی میداد اب حشریتم حسابی لاپاشو خیس کرده بود لوبای کون الهام انقدر گونده وگوشتی نرم بود که کیرمو حسابی در اغوشش تنگ گرفته بود بعد کیرمو از لاپاش دراوردم وکلاهک کیرمو گذاشتم دم سوراخ کون گوشتی الهام.کیرمو میمالیدم به سوراخ کونش. بعد چند دقیقه کیرمو گذاشتم در سوراخش و یه فشار دادم سر کیرم راحت رفت تو کونش اما بقیه کیرم بیرون مونده بود من هی سرکیرمو بیرون می کشیدم وهی می کردم تو تابرای بقیه کیرم جا باز بشه .کیرم رفته رفته در کون الهام جا گرفت. حالا دیگه کیرم تا اخر تو کون الهام بود درضمن کیرمن تقریبا کلفت وگونده است حدود1920 سانت طول داره وحدود 45 سانت قطر کلفتیشه.میدونستم که به الهام خیلی حال می ده که کیره به اون کلفتی منو تو کونش تحمل می کنه تلمبه زدن رو کونش شروع کردم عقب جلو . من الهام این جوری میکردم که کیرمو تا ته توکونش می کردم بعد کیرمو در می اوردم من و الهام دیگه رو زمین نبودیم تو اسمونا بودیم من می دونستم که الهام خیلی داره لذت میبره از کون دادن چون بعد از چند دقیقه تلمبه زدن من. دیگه اون بود که عقب جلو می شد هی کیرمو از تو کونش در می اورد و هی تادسته کیرمو می کرد تو سوراخش . دیگه به الهام قفل شده بودم انقدر اب حشریتم رو تو کونش ریختم که کونش حسابی کونش خیس شده بودو کیرم راحت تلمبه می زد سرعت تلمبه زدنم رو زیاد کردم وقتی کیرمو تادسته می کردم توکونش یه ناله کوچک میزد که حاکی از لذت زیادش بود.اصلا باورم نمی شد که یه روزی من الهامو بکنم اونم چی کیرمو تادسته بکنم تو کونش .شاید حدود یه ساعت ونیم کیرم تو کون الهام بود حسابی کونشو گائیدم دیگه داشت ابم می اومد سرعت تلمبه زدنمو خیلی زیاد کردم نفسهام به شماره افتاده بودند اخر شهوت بودم ابم اومد وهمشو ریختم تو کون الهام .همون جور که ابمو می ریختم تو کونش تلمبه هم می زدم تا تمام ابم بریزه توکونش بعد یه بیست دقیقه ای روش خوابیدم بعد برگشتم وکیرمو از تو سوراخش دراوردم یهو الهام برگشت وپتو رو روی خودش ومن کشید ورفت زیر پتو وبازکیرمو کرد تو دهنش . کیرم دیگه خوابیده بود شاید حدود نیم ساعت الهام کیرمو مک می زد که کیرم بلند شد دوباره کیرمو کردم تو سوراخش .این دفعه شاید سه برابر دفعه قبل داشتم رو کون الهام تلمبه می زدم شاید حدود یه ساعت ونیم شد که من داشتم الهام می کرد الهام داشت از حشریت می مرد وقتی من کیرمو تو سوراخش عقب جلو می کردم  انگشتمو تو دهنش می مکید دست دیگم رو کس الهام بود وداشتم کسشو می مالیدم . کسش خیس خیس شده بود.یه دفعه حس کردم رگای بدنم داره می ترکه داشتم از لذت می مردم ابم که داشت می اومد پتو رو کردم تو دهنم وقتی ابم اومد پتو رو ازشهوت گاز گرفتم الهام نیمه دمر خوابیده بود وکون گونده ولختش بیرون پتو افتاده بود دستمو گذاشتم رو لب کونش .وای چه کون نرمی داشت الهام. باورم نمی شد که من الهامو کردم اونم از کون.سرم گذاشتم رو کونش ورونای گونده وگوشتیشو لیس می زدم لب کونشو هی یه گاز کوچولو میگرفتم .می دونستم الهام ارضاء هنوز نشده انگشتمو تفی کردم وکردم تو سوراخ کونش .سوراخش دیگه گشاد شده بود حدود نیم ساعت این کار می کردم بعد تند تر کونشو می گائیدم بعد دیدم الهام کسشو داره می ماله بعد با من سرعت مالششو زیاد کرد بعد چند لحظه الهام یه تنکون خورد ولاپاش خیس شد فهمیدم که الهام ابش اومده من هم انگشتمو از تو کونش در اوردم و رفتم سراغ سینه هاش یکی ازسینه هاشو گرفتم تو دستم وهی میمالیدم وکردم توی دهنم بعد چند دقیقه سینه شو از تو دهنم در اوردم و پستو ناشو کردم توی کرستش و پیرهنشو کشیدم پایین وهمچنین شورت وشلوارشو .وبعد خوابیدم شاید حدود سه چهار ساعت من و الهام با هم حال کرده بودیم.

Hijab Sexکلیپ سکسی دختر باحجاب فلسطینی

کلیپ سکسی دختر باحجاب فلسطینی کس تنگ
Hijab-.wmv | 21.7 MB
Download
 
کلیپ سکسی انلاین دختر حشری لبنانی  تو ماشین ساک میزنه و کیر لیس میزن
 
 
 
کوس تنگ
 

عكس هاي خفن دختران خارجي: دختر سکسی


یه دختر خوش اندام خوش هیکل و خوش استیل

 کون توپ
از کون گاییدن
ون کردن - کردن کون - گاییدن کون - سوراخ کون گشا 
عکس   در ادامه مطلب ..

ساک زدن کیر کلفت

یه کون خوش استیل

 کون گاییدن دختر
گاییدن سرپایی کون باجال …

کون گاییدن دختر:‎ عکس,‎ سکسی,‎ ایرانی,‎ کس,‎ با,‎ از,‎ دانلود,‎ داستان,‎ سکس,‎ در,‎ فیلم,‎ به,‎ کردن,‎ People,‎ کلیپ,‎ ساله,‎ کوس,‎ کیر,‎ بچه,‎ های,‎

کون بلوند

گاییدن کس دختر بچه با پیرمرد , بچه بازي ,سری 2

نوازش پستون های داغ دختر 15 ساله توسط پیرمرد 70 ساله

عکس کس و کون و سینه

کون تپل، کون کردن از عقب،
ساک بزن

عکس   در ادامه مطلب ببینیدعکس سکسی دختر جنده ترک